Nova Ljubljanska Banka postaje 100% vlasnik NLB Komercijalne Banke

NLB banka
(Last Updated On: )

Po Zakonu o privrednim društvima, kada jedan akcionar, samostalno ili zajedno sa povezanim licima, stekne najmanje 90% snovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije, nda on stiče pravo na prinudni otkup svih akcija  preostalih akcionara.

Nova Ljubljanska Banka je vlasnik 16.948.276 običnih akcija i 57.250 preferencijalnih akcija NLB Komercijalne Banke, što predstavlja preko 90% kapitala i preko 90% akcija sa pravom glasa. Stoga je na sednici skupštine banke, a na osnovu zahteva Nove Ljubljanske Banke, doneta odluka o prinudnom otkupu preostalih akcija.

Prinudni otkup vrši se po ceni od 4.532,20 dinara za običnu akciju i 1.000,00 dinara za preferencijalnu akciju.