Za akcije NIS-a po 35,46 dinara dividende

NIS
(Last Updated On: )

Skupština akcionara NIS ad Novi Sad, donela je odluku o rasporedu dobiti za 2021. godinu. Utvrđena dobit za 2021. god. iznosi nešto više od 23 milijarde dinara. Od toga, za isplatu dividendi akcionarima biće raspoređeno nešto manje od 6 milijardi, dok ostatak ostaje neraspoređen.

Odobrena je isplata akcionarima u novcu, i to po 35,46 dinara bruto u roku od 6 meseci. Pravo na nadoknadu po ovoj odluci imaju svi akcionari društva, lica koja su upisana u Centralnom registru, Depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija NIS ad.