Poreske obaveze Novembar 2023

Porezi
(Last Updated On: )

Pregled važnih datuma koje poreski obveznici treba da imaju na umu u novembru kako bi izbegli zatezne kamate

DatumOpis obaveze
06.11.2023.Poslednji rok da se dostave obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike, kao i drugih zabavnih programa u mesecu oktobru. Izveštaj se podnosi na obrascu OZU.
06.11.2023.Poslednju rok za podnošenje izveštaja i uplate sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Dokument se dostavlja se na obrascu IOSI.
10.11.2023.Obveznici poreza na dodatu vrednost (PDV) moraju da izmire obavezu podnošenja poreske prijave i plaćanje PDV-a za oktobar. Koristi se obrazac PPPDV.
10.11.2023.Krajnji rok za dostavljanje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec oktobar.
15.11.2023.Rok za plaćanje akontacije poreza na prihode i doprinose od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
15.11.2023.Poljoprivrednici koji imaju obavezu plaćanja doprinosa za četvrti kvartal 2023. godine, moraju da izvrše uplatu.
15.11.2023.Sveštenici i verski službenici, domaći državljani zaposleni u inostranstvu i inostrani penzioneri plaćaju doprinose za mesec oktobar.
15.11.2023.Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.
15.11.2023.Rok za podnošenje obrasca PID PDV 1 za oktobar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu”.
15.11.2023.Rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec oktobar.
15.11.2023.Krajnji rok za dostavljanje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec oktobar.
15.11.2023.Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. oktobra, kao i za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec oktobar.
15.11.2023.Poslednji dan za plaćanje poreza na imovinu za četvrti kvartal 2023. godine.