U slučaju smrti, isplata penzije zaključno sa tekućim mesecom

(Last Updated On: )

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 15. septembra 2023. godine, izmenjen je član 109, s primenom od 1. januara 2024. godine, u smislu da, u slučaju smrti korisnika prava, iznosi penzije i novčane naknade pripadaju do poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik umro.

Fond PIO će za korisnike prava koji su preminuli počev od 1. januara 2024. godine, od banaka i poverilaca tražiti povraćaj iznosa penzija i novčanih naknada koji korisniku ne pripadaju nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je preminuo.

U skladu sa navedenim izmenama, banka je obavezna da iznose penzija, odnosno novčane naknade koji su isplaćeni nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, vrati Fondu na njegov zahtev i ne može iz tih iznosa namirivati svoja potraživanja koja eventualno ima prema korisniku prava. Isto važi i za poverioce kome su uplaćena sredstva nakon poslednjeg dana u mesecu u kojem je korisnik preminuo, po osnovu realizacije obustave od penzije.

U skladu sa ovom izmenom, menja se i član 111 Zakona, u smislu da se porodična penzija ostvarena po smrti korisnika penzije, isplaćuje najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je nastupila smrt korisnika. To znači da će se, u slučaju smrti korisnika penzije, počev od 1. januara 2024. godine, pravo na porodičnu penziju utvrditi i isplaćivati najranije od prvog dana narednog meseca po isteku meseca u kome je nastupila smrt korisnika, pod uslovom da korisnik porodične penzije nije u tom periodu u osiguranju. Primera radi, ako je smrt nastupila 15. marta 2024. godine, pravo na porodičnu penziju pripada najranije od 1. aprila 2024. godine.

Navedenim izmena Zakona rešiće se problem naplate više isplaćenih iznosa penzije nakon smrti korisnika prava, a porodice preminulog korisnika neće biti oštećene.

Kada se pravo na porodičnu penziju utvrđuje po smrti osiguranika, pravo na porodičnu penziju se ostvaruje i isplaćuje od narednog dana u odnosu na dan smrti, pod uslovom da je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava. Ukoliko je zahtev podnet po isteku tog roka, a podnosilac zahteva u tom periodu nije bio u osiguranju, pravo na porodičnu penziju pripada najduže za šest meseci unazad u odnosu na dan podnošenja zahteva.

Ako porodičnu penziju koriste dva ili više članova porodice, pa nekom od njih prestane pravo na penziju i dalje će se, shodno Zakonu, ostalim članovima koji imaju pravo na porodičnu penziju ponovo određivati visina penzije, koja pripada od prvog narednog dana u odnosu na dan kada je korisniku prestalo pravo na penziju.

Primera radi,  ako je smrt člana porodice – osiguranika, nastupila 15. marta 2024. godine, novi iznos porodične penzije pripada od 16. marta 2024. godine.

Obračun više isplaćenih iznosa penzija nakon smrti korisnika porodične penzije vršiće se u skladu sa rešenjem kojim je utvrđen nov iznos porodične penzije. Prema navedenom primeru  više isplaćeni iznosi penzija obračunaće se od 16. marta 2024. godine.