Četiri hiljade kvalifikacija u novoj listi

radnici poligraf
(Last Updated On: )

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije sačinili su jedinstvenu Listu kvalifikacija Republike Srbije, u kojoj je objedinjeno više od 4000 kvalifikacija za sve nivoe obrazovanja.

Lista kvalifikacija predstavlja jedan od osnovnih instrumenata za praćenje usklađenosti potreba tržišta rada i obrazovanja, kao i planiranje i vođenje javnih politika u oblasti obrazovanja i zapošljavanja.

Do objavljivanja ove Liste kvalifikacija poslodavci su prilikom zapošljavanja lica i njihovog prijavljivanja u radni odnos koristili listu kvalifikacija iz 90-ih godina prošlog veka koja nije sadržala podatke o savremenim kvalifikacijama koje se stiču u sistemu obrazovanja. Istovremeno osobe koje traže posao kod Nacionalne službe za zapošljavanje vrlo često nisu mogla da budu evidentirana prema stvarnim kvalifikacijama sa kojima raspolažu, već sa nekim približnim, sličnim kvalifikacijama koje su bile školovane u prethodnim decenijama“, rekao je prvi potpredsednik Vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić.

Danas, sa objavljivanjem Liste kvalifikacija situacija je potpuno drugačija. Poslodavci i investitori prilikom prijave osoba u radni odnos mogu da iz Liste kvalifikacija izaberu kvalifikaciju koju pojedinac zaista ima, umesto neke slične. Tokom procesa regrutacije poslodavci će izdvojiti tačno one kvalifikacije koje su im potrebne za rad na određenim poslovima u skladu sa njihovim sistematizacijama. To obezbeđuje kvalitetnu komunikaciju između onih koji zapošljavaju i onih koji traže posao, smanjuje prepreke mobilnosti radne snage, podržava se bolja upotreba postojećih znanja i veština i bolje podudaranje između ponude i potražnje na tržištu rada.

Primena Liste kvalifikacija osiguraće bolji kvalitet statističkih analiza brojnih socijalnih partnera među kojima su Nacionalna služba za zapošljavanje, Centralni registar za obavezno socijalno osiguranje, Republički zavod za statistiku i sl. Oni će biti u prilici da dobiju kvalitetne podatke za sagledavanje trenutnih i prognoziranje budućih neusklađenosti ponude i potražnje za znanjima i veštinama u Republici Srbiji. Primena Liste kvalifikacija doprineće unapređivanju usluge posredovanja u zapošljavanju kod Nacionalne služba za zapošljavanje.

U okviru planiranog popisa stanovništva RS Lista kvalifikacija ima poseban značaj za prikupljanje informacija o kvalifikacionoj strukturi celokupnog stanovništva Republike Srbije.

Pored Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije proces izrade Liste kvalifikacija podržali su i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Republički zavod za statistiku, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni prosvetni savet, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, Konferencija Univerziteta Srbije, Konferencija akademija i visokih škola, Fondacija Tempus kao i gotovo sve visokoškolske ustanove. Važnu podršku na izradi Liste kvalifikacija pružili su i eksperti Projekta IPA 2014 „Razvoj integrisanog nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji“.