U novim kasama, plaćanje karticom kao gotovina ili ipak ne?

kasa
(Last Updated On: )

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa, koji je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 50/2022 od 28.4.2022. godine. Pravilnik je stupio na snagu danom objavljivanja – 28.4.2022. godine.

Razlog za izmene Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2021, 99/2021, 10/2022 i 49/2022), jeste pojednostavljenje u pogledu izbora sredstva plaćanja prilikom izdavanja fiskalnog računa.

Naime, u skladu sa novim izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, član 6. stav 1. tačka 1) menja se i glasi:

“1) “gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;“.

Navedeno znači da obveznik više neće praviti razliku da li je plaćanje izvršeno gotovinom, instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom ili čekom, već će za sve ove načine plaćanja na fiskalnom računu iskazivati “gotovina”.

Neki trgovci su zbunjeni jer se pitaju kako će na kraju dana znati koliki iznos je bio prava gotovina, te koliko treba uplatiti na račun. Jedan od načina je sledeći:

Iznos koji na kraju radnog vremena vadite iz post terminala pokazuje ukupan promet preko kartica, a dnevni izvestaj pokazuje ukupan promet za taj dan. Ukupan promet na dnevnom izvestaju je tacan i ukupan promet na postterminalu je tacan. Razlika ta dva iznosa je tačan gotovinski promet za uplatu na račun.

Apdejt od 13.5.2022.

Nove izmene i dopune Pravilnika o fiskalnim računima – ponovo se menja način označavanja plaćanjaMinistar finansija, već posle nepune dve nedelje od prethodnih izmena i dopuna, ponovo je doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa. Ovaj pravilnik je objavljen u Sl. glasniku RS broj 57/22, od 12. maja i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 13. maja 2022. godine. Izmene i dopune Pravilnika o fiskalnim računima izvršene su u delu koji se odnosi na označavanje podataka o načinu plaćanja.

Prema izmenjenom članu 6. stav 1. Pravilnika o fiskalnim računima, obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, u okviru podatka o načinu plaćanja, u smislu člana 5. stav 2. tačka 11) Zakona o fiskalizaciji, na fiskalnom računu navodi jedan od sledećih podataka, zavisno od sredstva plaćanja kojim kupac, odnosno korisnik usluga plaća isporučena dobra, odnosno pružene usluge:- gotovina – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem) – instant plaćanje – ako se plaćanje vrši instant transferom odobrenja na prodajnom mestu;- platna kartica – ako se plaćanje vrši platnom karticom;- ček – ako se plaćanje vrši čekom;- prenos na račun – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;- vaučer – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;- drugo bezgotovinsko plaćanje – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Posle stava 1. u članu 6. Pravilnika o fiskalnim računima dodaje se novi stav 2, koji glasi:Izuzetno od stava 1. ovog člana, elektronski fiskalni uređaj preko kojeg se evidentira promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare, bez obzira na to da li se preko tog elektronskog fiskalnog uređaja evidentira i drugi promet na malo, mora za evidentiranje načina plaćanja da ima isključivo sledeće opcije:„gotovina” – ako se plaćanje vrši gotovim novcem (novčanicama i kovanim novcem), instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom;„prenos na račun” – ako se plaćanje vrši nalogom za uplatu ili nalogom za prenos;„vaučer” – ako se plaćanje vrši vaučerom, novčanim bonovima, internim karticama ili sličnim sredstvom plaćanja;„drugo bezgotovinsko plaćanje” – ako se plaćanje vrši bezgotovinski drugim sredstvom plaćanja koje se smatra dozvoljenim u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

U skladu sa navedenim, ovim izmenama i dopunama Pravilnika o fiskalnim računima, za najveći broj obveznika fiskalizacije suštinski se vraća staro rešenje kojim je bilo predviđeno da se plaćanje instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom označava zasebnim načinima plaćanja koja ne pripadaju kategoriji „gotovina“. Međutim, plaćanje instant transferom odobrenja na prodajnom mestu, platnom karticom i čekom će se ipak označavati kao „gotovina“ samo u slučaju prometa koji obavljaju obveznici fiskalizacije koji vrše promet usluge predaje hrane i pića za konzumaciju na licu mesta u smislu propisa kojim se uređuje porez na dodatu vrednost i promet hrane i pića koji se vrši u objektu pekare.