Raskid ugovora bez posledica

(Last Updated On: )

Članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama je propisana obaveza operatora elektronskih komunikacija da pretplatnika, najmanje mesec dana unapred, obavesti na pogodan način o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen.

Pretplatnik ima pravo da po prijemu obaveštenja operatora o jednostranoj izmeni uslova ugovora npr. cena, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga pod ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Dakle, pretplatnik (korisnik) koji smatra da se najavljenim izmenama menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen na način koji nije na korist pretplatnika, ima pravo da operatoru koji je jednostrano izmenio uslove, podnese zahtev za raskid ugovora iz razloga i u skladu sa članom 107. Zakona.

Ukoliko pretplatnik (korisnik), koji se datom roku  u pisanoj formi operatoru izjasnio za raskid ugovora, želi da zadrži postojeći broj, može se obratiti drugom operatoru (operator primalac broja) sa zahtevom za prenos broja, a operator sa kojim je raskinuo ugovor (operator davalac broja) je dužan da mu to omogući, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Detaljnije informacije o samom postupku prenosa broja mogu se naći na sledećoj adresi https://www.ratel.rs/sr/page/prenos-broja.