Prodaja imovine DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE

(Last Updated On: )

На основу Решења Привредног суда у Београду, Посл. бр. 11 Ст 102/2017 од 27.08.2018. године, а у складу са члановима 131, 132. и 133. Закона о стечају („Сл. гласник РС“ бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС, 83/14) и Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника („Сл. гласник РС“ бр. 13/10), стечајни управник стечајног дужника,

„DINERS CLUB INTERNATIONAL BELGRADE” доо Београд – у стечају

улица Немањина број 3

ОГЛАШАВА

другo јавно надметање за продају стечајног дужника као правног лица

Предмет продаје:

Предмет продајеЗа друго јавно надметање
Процењена вредност у РСД Депозит у РСДПочетна цена у РСД
Стечајни дужник „Diners Club International Belgrade“ доо Београд – у стечају као правно лице Имовину стечајног дужника, која је предмет продаје у оквиру правног лица чини: – портфолио потраживања од дужника стечајног дужника из пословања стечајног дужника као платне институције која је издавала „Diners Club“ платне картице; – непокретности: пољопривредно земљиште лоциране на територији општине Лозница; – залихе комисионе робе; – намештај; * Напоменe: Списак целокупне имовине стечајног дужника, која је предмет купопродаје, као и статус исте, детаљно је приказан у Извештају о процени  вредности имовине стечајног дужника и процени стечајног дужника као правног лица, који чини саставни део Продајне документације.164.313.261,7032.862.652,3482.156.630,85

Процењена вредност стечајног дужника као правног лица одређена за друго јавно надметање износи 164.313.261,70 динара.

Депозит за учешће на другом јавном надметању износи 32.862.652,34 динара.

Почетна цена на другом јавном надметању износи 82.156.630,85 динара.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која:

 • након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације.

Цена продајне документације износи 50.000,00 динара плус ПДВ (за домаћа физичка и правна лица), или 450,00 еура (за страна физичка и правна лица) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан објављивања овог огласа плус ПДВ.

Профактура се може преузети сваког радног дана у периоду од 10:00 до 16:00 часова, у просторијама стечајног дужника у Београду, Немањина 3, уз претходну најаву на телефон број +381 11 664-10-16, или путем електронске поште.

Рок за откуп продајне документације је 20.12.2022. године.

Након откупа, продајна документација се може преузети директно на адреси стечајног дужника, у Београду, Немањина 3, или се заинтересованом лицу продајна документација, на његов захтев, може доставити поштом или електронском поштом, на његову адресу и иста служи само за потребе учествовања у оглашеном јавном надметању;         

 • уплате депозит у износу од 20% од процењене вредности предмета продаје одређене за друго јавно надметање, на динарски текући рачун стечајног дужникаброј: 200-2889410101033-20 (за домаћа физичка и правна лица), односно на девизни рачун (IBAN) RS35200288941010100313; SWIFT: SBPORSBG (за страна физичка и правна лица), код Банке Поштанска штедионица ад Београд, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 3 радна дана пре одржавања продаје (рок за уплату депозита је 20.12.2022. године). У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се, ради провере, мора доставити искључиво лично на адресу стечајног дужника у Београду, Немањина 3, најкасније дана 19.12.2022. године до 12:00 часова, по београдском времену. У обзир ће се узети само банкарске гаранције које пристигну на назначену адресу до назначеног времена. Банкарска гаранција мора имати рок важења до 23.02.2023. године;
 • потпишу изјаву о губитку права на враћање депозита. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имовина се може разгледати, након откупа продајне документације, а најксаније 3 дана пре заказане продаје сваког радног дана  у времену од 10:00 до 15:00 часова, уз обавезну претходну најаву на телефон број +381 11 664-10-16.

Након уплате депозита, а најкасније до 20.12.2022. године до 16:00 часова по београдском времену, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати стечајном управнику на адресу стечајног дужника – Београд, Немањина 3: попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању; доказ о уплати депозита или копију банкарске гаранције, чији је оригинал предат најкасније до 19.12.2022. године до 12:00 часова; потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита; извод или решење из регистра привредних субјеката не старије од 3 месеца; ОП образац (ако се као потенцијални купац пријављује правно лице); очитана лична карта или копија личне карте или пасоша (ако се као потенцијални купац пријављује физичко, домаће или страно лице); овлашћење за заступање оверено код јавног бележника, уколико јавном надметању не присуствује потенцијални купац лично (за физичка лица), или законски заступник (за правна лица).

Јавно надметање ће се одржати дана 23.12.2022. године у 12 часова на адреси: ул. Немањина бр. 3, Београд, у присуству комисије формиране одлуком стечајног управника.

Регистрација учесника почиње 23.12.2022. године у 10:00 часова, а завршава се у 11:50 часова.

Стечајни управник спроводи јавно надметање тако што:

 1. региструје лица која имају право учешћа на јавном надметању;
 2. отвара јавно надметање читајући правила надметања;
 3. позива учеснике да прихвате понуђену цену према унапред утврђеним корацима увећања, при чему апсолутни износ увећања не може бити већи од износа депозита;
 4. одржава ред на јавном надметању;
 5. проглашава купца учесника који је прихватио највишу понуђену цену;
 6. потписује записник.

У време које је одређено као време почетка јавног надметања, стечајни управник отвара јавно надметање и:

 1. оглашава имовину која се нуди на продају;
  1. оглашава почетну цену и објашњава даљи поступак спровођења јавног надметања;
  1. позива учеснике да траже објашњење у вези са имовином, која је предмет продаје, почетне цене, као и даљег поступка пре отпочињања јавног надметања.

Купопродајни уговор се потписује у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је депозит, који је обезбеђен гаранцијом, уплаћен на рачун стечајног дужника.

Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 30 дана од дана потписивања купопродајног уговора. Тек након уплате купопродајне цене од стране купца и након добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости и по доношењу решења стечајног судије, којим се констатује продаја, купац стиче право на статусну промену уписа удела у регистaр АПР-а на своје име.

Подносилац депозита губи право на повраћај депозита уколико:

 1. се не региструје, или
 2. не приступи продаји, или
 3. као једини учесник на надметању не прихвати почетну цену, или ако нико од учесника јавног надметања не прихвати почетну цену, или
 4. не потпише записник о јавном надметању, или
 5. као проглашени купац не закључи купопродајни уговор у прописаном року или по прописаној процедури, или
 6. као проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року, или
 7. као други најбољи понуђач, након одустајања проглашеног купца, не закључи купопродајни уговор у назначеном року, или
 8. као други најбољи понуђач, након одустајања проглашеног купца, не уплати купопродајну цену у назначеном року.

Ако проглашени купац не закључи купопродајни уговор, или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на повраћај депозита, а за купца се проглашава други најбољи понуђач у поступку јавног надметања.

Стечајни дужник као правно лице се продаје у виђеном правном и фактичком стању без права на накнадну рекламацију купца. Стечајни управник и стечајни дужник не гарантују да имовина која се продаје има одређене карактеристике у смислу квалитета, квантитета или да одговара сврси коју потенцијални понуђач предвиђа за ту имовину и не одговарају за недостатке које купац утврди по извршеној продаји.

У случају да на јавном надметању победи купац, који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора уплатити износ депозита на рачун стечајног дужника у року од 2 радна дана од дана јавног надметања, односно проглашења купца а пре закључења купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција, у супротном гаранција ће бити протествована код банке купца.

Стечајни управник ће вратити депозит свим учесницима јавног надметања, осим проглашеном купцу и другом најбољем понуђачу у року од осам дана од дана завршетка јавног надметања. Депозит се не враћа учесницима који су изгубили право на повраћај депозита у складу са Изјавом о губитку права на повраћај депозита.

Сви рокови, истакнути у овом огласу, рачунају се по временској зони за град Београд, Република Србија.

Порези и трошкови се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

Овлашћено лице: стечајни управник Милош Бакић, контакт  тел. +381 11 664 10 16, e-mail: office@diners-stecaj.rs