Olakšice za građane

(Last Updated On: )

Građani će ubuduće, u slučaju da im neko ukrade ili zloupotrebi platnu karticu, odgovarati samo za iznos od 3.000 dinara.

Svu odgovornost iznad tog iznosa snosiće banke koje će morati da im nadoknade gubitak, predviđeno je izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama.

Novim rešenjima odgovornost građana za neodobrenu platnu transakciju sa 15.000 dinara smanjuje se na 3.000 dinara, kako oni sa niskim primanjima ne bi, u slučaju zloupotrebe, snosili preveliki trošak i kako bi banke ponudile bolju zaštitu za korišćenje platnih instrumenata.

Time se, kako kažu u Narodnoj banci Srbije, znatno povećava odgovornost banaka u korist građana, a predloženim izmenama i dopunama zakona utvrđuju se i pravila za dodatno unapređenje informisanje i transparentnost u vezi sa naknadama za platne usluge koje banke naplaćuju građanima i privredi.

Građanima će biti omogućeno lakše poređenje naknada koje nude i naplaćuju različiti pružaoci platnih usluga, a na sajtu NBS biće dostupni svi podaci u vezi sa cenom platnih usluga na našem tržištu.

Banke će ubuduće imati obavezu da korisnicima najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostave izveštaj o svim naplaćenim naknadama za usluge povezane sa platnim računom. 

Biće olakšana promena banaka kod kojih građani i privreda imaju otvorene platne račune, tako da je dovoljno da se korisnik obrati novom pružaocu platnih usluga i ovlasti ga da izvrši prenos svih ili pojedinih platnih usluga od prethodnog ili da, ako tako želi korisnik, ugasi prethodni račun.

Time se, kako se navodi, daje podsticaj većoj konkurenciji između pružalaca platnih usluga u Srbiji.

Na dnevnom redu sednice parlamenta biće i Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovoranja na daljinu, koji bi trebalo da unapredi zaštitu korisnika u slučaju kada im se finansijske usluge pružaju preko interneta i mobilnog telefona, ali i da dalje podstiče već prisutnu digitalizaciju u finansijskom sektoru i ohrabri korisnike na masovniju upotrebu finansijskih usluga u elektronskom obliku.

Predlogom Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica predviđeno je smanjenje troškova prihvatanja platnih kartica što će omogućiti povećanje broja prodajnih mesta na kojima je moguće da građani platnom karticom plate robu i usluge.

Izvor: Tanjug / Srbija danas