NIS isplaćuje dividende

NIS
(Last Updated On: )

Obaveštavamo akcionare NIS a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Društvo“) koji su na dan
dividende tj. na dan 19.06.2021. godine bili upisani kao zakoniti imaoci akcija Društva u
Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, da će se na osnovu odluke
Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad izvršiti isplata dividende u bruto iznosu od 6,14
dinara po akciji.

Dan obračuna za isplatu dividende je 30.08.2021. godine, a isplata dividende akcionarima
Društva izvršiće se 31.08.2021. godine
na sledeći način:

1) akcionaru JAD „Gasprom Njeft“ isplata pripadajuće dividende izvršiće se direktnom
uplatom sa računa NIS a.d. Novi Sad,
2) akcionaru Republici Srbiji isplata pripadajuće dividende izvršiće se direktnom
uplatom sa računa NIS a.d. Novi Sad u Budžet Republike Srbije,
3) svim ostalim akcionarima isplata pripadajuće dividende izvršiće se preko Centralnog
registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Iznosi dividende biće umanjeni za odgovarajuće iznose poreza po odbitku koje je Društvo dužno
da obračuna, obustavi i uplati za akcionare Društva prilikom isplate dividende, a u skladu
sa važećim poreskim propisima.

Iz saopštenja NIS a.d.