Narodna banka Srbije upozorava banke

(Last Updated On: June 7, 2022)

Narodna banka Srbije očekuje od banaka u Srbiji da sprovode održivu i odgovornu poslovnu politiku, koja podrazumeva unapređivanje depozitnih poslova i očuvanje odnosno uvećanje baze deponenata i klijenata, kao i da ocene opravdanost povećanja cena određenih naknada i usluga.

Analizom rasta profitabilnosti bankarskog sektora Republike Srbije u odnosu na isti period prethodne godine, utvrđeno je da je na nivou bankarskog sektora povećan prihod po osnovu naknada i provizija, pre svega u vezi s pružanjem platnih usluga..

Podsećamo da je Zakonom o platnim uslugama predviđeno da pružalac platnih usluga ima obavezu da na jasan, razumljiv i transparentan način informiše korisnike platnih usluga o naknadama koje im naplaćuje za pružene usluge. Uprkos tome što je način privlačenja odnosno zadržavanja klijenata u domenu poslovne politike banke, sa aspekta očuvanja finansijske stabilnosti, koristimo priliku da ukažemo na to da ponekad naizgled kratkoročna dobit može da se odrazi negativno na poslovanje banke u vidu dugoročnog smanjenja baze klijenata banaka.

Narodna banka Srbije će, kao i do sada, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, donositi propise i kontrolisati bonitet i zakonitost poslovanja banaka i drugih pružalaca platnih usluga. S tim u vezi, Narodna banka Srbije će nadzirati da li se banke pridržavaju, između ostalog, odredaba ugovora zaključenih s klijentima, kao i da li posluju u skladu s postojećim propisima, poslovnom politikom, internim pravilima i procedurama, koje moraju biti u skladu sa imperativnim propisima. U tom smislu, kao institucija nadležna za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, Narodna banka Srbije neće dozvoliti da se na bilo koji način naruši postignuta finansijska stabilnost i ugrozi sistem štednje u našoj zemlji.

Svesna značaja ovog pitanja za građane, Narodna banka Srbije od marta 2019. godine objavljuje pregled naknada pružalaca platnih usluga za navedene usluge na svojoj internet prezentaciji, pomoću kojeg se može videti kolika je visina naknada za najčešće korišćene usluge povezane s platnim računom kod različitih pružalaca.

Detaljnije informacije o naknadama koje pružaoci platnih usluga naplaćuju dostupne su u tarifi naknada pružalaca platnih usluga.

Pored toga, Narodna banka Srbije određenim regulatornim aktivnostima nastoji da poveća mobilnost klijenata kako bi klijenti mogli da vrlo lako pređu u drugu banku. Naime, korisnici mogu veoma jednostavno da promene banku, odlaskom u novu banku, od koje mogu da zahtevaju uslugu promene platnog računa, kao i uslugu refinansiranja svih obaveza u prethodnoj banci. Nova banka u kojoj otvaraju račun dužna je da preduzme sve aktivnosti koje su potrebne da se zatvori račun i izmire sve obaveze u staroj banci.

Saopštenje Narodne banke Srbije
Foto: NBS