Komercijalna banka upućuje ponudu za prodaju sopstvenih akcija

Komercijalna banka
(Last Updated On: )

18.4.2022. doneta je odluka Skupštine akcionara o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija Komercijalne Banke.

Nominalna vrednost akcije je 1.000 dinara. Broj akcija na koje se ponuda odnosi: 487.054 sopstvene akcije, odnosno 2,89604% od ukupnog broja izdatih običnih akcija.

Cena po kojoj se akcije prodaju (otuđuju): 4.176,53 dinara po akciji.

Datum otvaranja ponude je: 20.04.2022. godine, datum zatvaranja ponude: 20.05.2022. godine.

Pravo na upis i uplatu (pravo preče kupovine) imaju akcionari Banke, vlasnici običnih akcija, srazmerno broju u celosti uplaćenih običnih akcija koje poseduju na dan donošenja Odluke Skupštine akcionara Banke o prodaji (otuđenju) sopstvenih akcija dana 18.04.2022. godine.

Pravo preče kupovine akcija se realizuje u srazmeri da akcionari, na svake 34 obične akcije koje poseduju, stiču pravo preče kupovine jedne cele obične akcije. Akcionari koji poseduju manje od navedenog broja običnih akcija potrebnih za kupovinu jedne cele obične akcije, odnosno koji poseduju određeni broj akcija iznad količine potrebne za kupovinu jedne cele obične akcije, ali manje od količine potrebne za kupovinu druge cele obične akcije, mogu ostvariti svoje pravo na preču kupovinu dela obične akcije, odnosno mogu steći suvlasnički udeo na akcijama realizacijom prava preče kupovine na srazmernom delu jedne cele obične akcije, a na posebnom računu suvlasništva na običnim akcijama.

Upis i uplatu akcija mogu vršiti lica koja prethodno pruže dokaz da poseduju otvoren vlasnički, zbirni ili kastodi račun finansijskih instrumenata, odnosno račun suvlasništva, kod člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti ad Beograd (dalje: Centralni registar).

Upis akcija vrši se potpisivanjem Upisnice i ispostavljanjem naloga za kupovinu akcija kod Ovlašćene banke, Komercijalne banke AD Beograd