Izmene zakona za majke preduzetnice

(Last Updated On: )

Predlog za izmenu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, kojim je predviđeno da očevi čije su supruge preduzetnice tri meseca posle rođenja deteta mogu da koriste pravo na odsustvo sa rada, ušao je u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, a na snagu treba da stupi 1. juna.

Kako se navodi u obrazloženju zakonskih izmena, one se odnose na više od 2.000 žena preduzetnica.

Predložene odredbe omogućavaju ženama preduzetnicama da se ne odvajaju od tržišta rada i svojih klijenata na taj način što majka može da se dogovori sa ocem o tome ko će da neguje dete.

Izmenama je predviđeno da očevi koji su u radnom odnosu, a čije su supruge preduzetnice, nakon tri meseca od rođenja deteta mogu da koriste pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta, odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i naknadu zarade, odnosno naknadu plate, navodi se u obrazloženju.

Pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta i naknadu zarade, odnosno naknadu plate ima otac deteta koji je zaposlen ako majka obavlja samostalno delatnost, ili je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Ova prava otac deteta može da ostvari posle navršena tri meseca života deteta, za preostali period do godinu dana za prvo i drugo dete, odnosno do dve godine za treće i svako naredno dete.

Za treće dete odsustvo dve godine

Izmene Zakona izjednačavaju i status majki preduzetnica sa ostalim zaposlenim majkama tako što će sa posla moći da odsustvuju za treće i svako naredno dete u trajanju od dve godine.

Ukoliko roditelji imaju bolesno dete, majka i otac deteta mogu da se dogovore da li će majka deteta koristiti ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ili će otac koji je u radnom odnosu koristiti odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i naknadu zarade za to vreme.

Izmena Zakona se odnosi i na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete koje bude rođeno posle 1. juna, a može ih ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti ili kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Takođe, kako se navodi, to može da ostvari i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, po osnovu ugovora o delu, po osnovu autorskog ugovora, po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Predlogom zakona izvršena je korekcija koja se odnosi na visinu naknade, na način utvrđivanja ukupnog iznosa i na načina isplate.

Postupci za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, kao i prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta koji su započeti pre početka primene ovog zakona okončaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta, za decu rođenu pre stupanja na snagu ovog zakona, ostvarivaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme otpočinjanja ostvarivanja prava.

Isplate po rešenjima donetim pre početka primene ovog zakona, kao i u postupcima koji su rešeni u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona vršiće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predložene izmene i dopune Zakona, kako se navodi u obrazloženju treba da poboljšaju materijalni položaj preduzetnicama i drugim radno angažovanim porodiljama, jer prema istraživanjima na svaka dva muškarca osnivača nove firme dolazi jedna žena.

Izvor: rtv.rs