Besplatna zamena strujomera

(Last Updated On: )

Kako prenosi novosadski Dnevnik, zamena strujomera ubuduće biće o trošku EPS-a.

“EPS distribucija” kao operater distributivnog sistema, dobila sagalasnost Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije na plan preuzimanja mernih uređaja, merno-razvodnih ormana, priključnih vodova i drugih uređaja u objektima postojećih kupaca i proizvođača za period 2019–2020. godina.

Naime, Zakon o energetici je definisao da svi ti uređaji treba da budu u vlasništvu operatera distributivnog sistema najkasnije do kraja 2020. godine, a “EPS distribucija” ima obavezu da o preuzimanju obaveštava Ministarstvo rudarstva i energetike i Agenciju za energetiku Srbije, piše Dnevnik.rs.

Preuzimanje mernih uređaja, merno-razvodnih ormana i priključnih vodova u vlasništvo operatera distributivnog sistema treba da rezultira nizom pozitivnih efekata i u interesu je i krajnjih kupaca i operatera distributivnog sistema. Pre svega, to bi trebalo da doprinese njihovom boljem održavanju, kontroli i zameni savremenijom opremom u cilju povećanja tačnosti merenja i smanjenja gubitaka električne energije u distributivnom sistemu.

I održavanje će snositi EPS

U EPS-u ističu da preuzimanjem vlasništva operater distributivnog sistema preuzima i obavezu da snosi troškove budućeg održavanja mernog uređaja – brojila/strujomera, merno-razvodnog ormana, priključnog voda, instalacija i opreme u merno-razvodnom ormanu, u skladu sa Zakonom, tehničkim propisima i Pravilima o radu distributivnog sistema električne energije. To bi trebalo da znači da korisnici koji već imaju priključak i strujomer više neće biti njihovi vlasnici, odnosno da vlasništvo nad njima prelazi u “EPS distibuciju”, ali i da u slučaju kvara strujomera ili nekog drugog razloga zbog kojih je neophodno da se on zameni, troškove snosi ta kompanija, a ne korisnik.

U EPS-u objašnjavaju da je operater distributivnog sistema električne energije dužan da svake godine donese plan preuzimanja mernih uređaja, merno-razvodnih ormana, odnosno priključnih vodova, instalacija i opreme u merno-razvodnom ormanu i drugih uređaja u objektima postojećih kupaca, odnosno proizvođača. Taj plan mora se svake godine dostaviti AERS-u radi davanja saglasnosti, a u skladu sa Zakonom o energetici.

Prilikom preuzimanja mernih uređaja, merno-razvodnog ormana, priključnog voda, instalacija i opreme u merno-razvodnom ormanu kupci i drugi korisnici sistema, ukazuju u “EPS distribucija”, neće imati nikakve troškove.

Prvo priključenje, ipak, plaća kupac

Troškovi priključenja na električnu mrežu nisu mali – odnosno premašuju 100.000 dinara, a samo brojilo košta oko 100 evra. Ipak, korisnici/potrošači moraju da znaju da, kada se prvi put priključuju na električnu mrežu, troškove priključenja snose sami. Naime, na osnovu Zakona o energetici, podnosilac zahteva plaća sve troškove priključenja, koji obuhvataju i nabavku brojila, a nakon potisivanja ugovora o preuzimanju s “EPS distribucijom” – sve buduće troškove snosi ta kompanija.

Izvor: Dnevnik / B92strujomeri, ya