Beograd raspisao javni poziv za subvencije u oblasti pčelarstva

(Last Updated On: )

Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti pčelarstva na teritoriji grada Beograda za 2022. godinu.
Podsticajna sredstva za ovu namenu obezbeđena su u iznosu od 35 miliona dinara.
Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme (jedne ili više vrsta opreme), i to: do 20 košnica; satne osnove do 60 kg; do dve sms vage; jedna ručna presa za satne osnove; jedna sušara za polen; jedan mlin za šećer; jedna mešalica za izradu pogača za prihranu pčela; jedna centrifuga; jedan otklapač saća i jedan topionik za vosak (u daljem tekstu: Oprema).
Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80% od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a, s tim da maksimalan iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 120.000 dinara po korisniku.
Podnosilac prijave može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku više vrsta opreme, koja je predmet ovog Javnog poziva.
Podnosilac prijave može konkurisati samo po osnovu jednog Javnog poziva za dodelu podsticajnih sredstava koji raspisuje Sekretarijat za poljoprivredu u 2022. godini.

OPŠTI USLOVI ZA PODSTICAJE


Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće opšte uslove:
da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;
da je fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: poljoprivredno gazdinstvo);
da se katastarska parcela na kojoj je izvršeno obeležavanje pčelinjih društava i registracija pčelinjaka nalazi na teritoriji grada Beograda;
da ne koristi bespovratna podsticajna sredstva od strane drugih budžetskih korisnika za nabavku opreme koja je predmet ovog Javnog poziva;
da podnosilac prijave i dobavljač ne predstavljaju povezana lica (povezana lica jesu nosilac i članovi porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, supružnici, vanbračni partneri, krvni srodnici u pravoj liniji, krvni srodnici u pobočnoj liniji zaključno sa trećim stepenom srodstva, srodnici po tazbini do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, lica između kojih je izvršen prenos upravljačkih prava i lica koja su povezana u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica);
da nabavku nove opreme izvrši nakon objavljivanja ovog Javnog poziva.

SPECIFIČNI USLOVI ZA PODSTICAJE


Podnosilac prijave ima pravo na podsticajna sredstva ako ispunjava sledeće specifične uslove:
da na registrovanom pčelinjaku ima najmanje 5 košnica.