Prodaja imovine Jugobanata

(Last Updated On: )

На основу Решења Привредног суда у Београду Посл бр. 4.Ст.119/15 од 02.11.2015. године а у складу са члановима 131. 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник  Републике Србије» број 104/2009,99/2011 – др.закон71/2012 – одлука УС и 83/2014 ) и Националним стандардом бр. 5. о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), стечајни управник стечајног дужника

ИГМ „ЈУГОБАНАТ“ АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08031738

                                                                         ОГЛАШАВА

              ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА

       Предмет продаје – целина 1Процењена вредност (дин.)Депозит 20% (дин.)
Фабрика са припадајућим земљиштем и осталим парцелама земљишта која je у власништву стечајног дужника ИГМ „ЈУГОБАНАТ“АД – у стечају, намењена за производњу грађевинског материјала са опремом за производњу, као и опрема која је саставни део фабрике. Ова непокретна имовина се налази у Банатском Карловцу ул. Немањина135, уписана у ЛН бр. 328 КО Банатски Карловац, где је стечајни дужник уписан као носилац права приватне својине с обимом удела 1/1, и то: Зграда стоваришта, КП бр.186/1, број зграде 1, површине 610м2; правна зграда, КП бр.186/1, број зграде 2, површине 442м2Надстрешница телефлекс транспортера, КП бр.186/1, број зграде 3, површине 184м2; Ресторан друштвене исхране, КП бр. 186/1, број зграде 4, површине 167м2Надстрешница за пуну опеку, КП бр. 186/1, број зграде 5, површине 159м2; Канцеларија наменске производње, КП бр. 186/1, број зграде 6, површине 81м2; Радионичка настрешница, КП бр. 186/1, број зграде 7, површине 78м2; Зграда де агрегата, КП бр. 186/1, број зграде 8, површине 44м2; Гасно мерно регулациона станица, КП бр. 186/1, број зграде 10, површине 35м2; Трафо станица, КП бр. 186/1, број зграде 11, површине 22м2; Димњак кружне пећи, КП бр. 186/1, број зграде 12, површине 14м2; Грађевинска радионица, КП бр. 186/1, број зграде 13, површине 12м2; Пољски ВЦ, КП бр. 186/1, број зграде 14, површине 7м2; Портирница, КП бр. 186/1, број зграде 15, градњу, површине 122м; Зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала – ПРВА ПРЕРАДА И ОДЛЕЖАВИШТЕ ГЛИНЕ, КП бр. 186/2, број зграде 1, површине 1939м; Зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала – ДРУГА ПРЕРАДА И РАДИОНИЦА, КП бр. 186/3, број зграде 1, површине 470м; Зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала – ХАЛА АУТОМАТИКЕ, КП бр. 186/4, број зграде 1, површине 531м; Зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала – ВЕШТАЧКА СУШАРА, КП бр. 186/5, број зграде 1, површине 1217м2; Зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала – КРУЖНА ПЕЋ СА НАДСРЕШНИЦАМА, КП бр. 186/6, број зграде 1, површине 994м2; Зграда за производњу камена, шљунка, песка и грађ. материјала – ТУНЕЛСКА ПЕЋ СА НАДСТРЕШНИЦОМ, КП бр. 186/7, број зграде 1, површине 1791м2              220.657.524,5              44.131.504,9

Стечајни дужник је на земљишту – градско грађевинско земљиште, које се налази на кат. парц. 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 186/6, 186/7, уписан као носилац права коришћења, с обимом удела 1/1, облик својине државна.

Предмет продаје – целина 2Процењена вредност (дин.)Депозит 20% (дин.)
2. Пољопривредно земљиште које се налази у ЛН 4947 КО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ на коме је стечајни деужник уписан као носилац права приватне својине са обимом удела 1/1: Пољопривредно земљиште – ПАШЊАК 3. КЛАСЕ, КП бр.2764/2, површине 35051м2, Пољопривредно земљиште – ПАШЊАК 3. КЛАСЕ, КП бр.3011/3, површине 226363м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3135/1, површине 4399м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3135/4, површине 11456м2;            Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3135/5, површине 9337м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3136/2, површине 5755м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3137/2, површине 3705м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3138/1, површине 338м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3138/3, површине 2867м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3139/2, површине 14088м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3139/3, површине 2888м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3140/1, површине 14412м2; Пољопривредно земљиште – ЊИВА 3. КЛАСЕ, КП бр. 3140/5, површине 4686м2;          Пољопривредно земљиште – ЊИВА 1. КЛАСЕ, КП бр. 3143, површине 2877м2;        33.056.856,65        6.611.371,33
                                          Предмет продаје – целина 3Процењена вредност (дин.)Депозит 20% (дин.)
3. Породичнана стамбена зграда и помоћна зграда уписане у ЛН бр.328 КО Банатски Карловац на КП 440 где је стечајни дужник уписан као носилац права приватне својине са обимом удела 1/1: – Породична стамбена зграда ул. Дринска 77, приземна, укупне површине 66м2. – Помоћна зграда ул. Дринска 77, приземна, укупне површине 30м2.    2.101.375,19        420.275,04      

Стечајни дужник је на земљишту – градско грађевинско земљиште, које се налази на кат. парц. 440, уписан као носилац права коришћења, с обимом удела 1/1, облик својине државна на коме је као носилац права својине уписана Република Србија.

Процењенa вредност ниje минимално прихватљивa вредност, нити je на ма који други начин обавезујућa или опредељујућa за понуђача приликом одређивања висине понуде.

Крајњи рок за откуп документације и уплату депозита је 09.12.2022. год. до 16 часова;

Крајњи рок за достављање понуда је 16.12.2022. године до 11,45 часова;

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која :

  1. Након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 100.000,00 РСДса урачунатим ПДВ-ом(профактура се може преузети сваког радног дана до 08.12.2022. године у периоду од 10 до 16 часова у просторијама стечајног управника на адреси Сремска 6/I, Стари град, 11000 Београд);
  • Уплате депозит на депозитни рачун Привредног суда у Београду број: 840-298802-02, са позивом на број 4.Ст.119/2015, или положе неопозиву првокласну банкарску гаранцију наплативу на први позив, најкасније 3радна дана пре дана одржавања продаје. У случају да се као депозит положи првокласна банкарска гаранција, оригинал исте се ради провере заједно са oбрасцем пријаве доставља стечајном управнику на адресу Сремска 6/I. У случају да је учесник који предаје пријаву правно лице, управнику се доставља и извод из регистрације и ОП образац. Уколико на јавном отварању писаних понуда победи купац који је депозит обезбедио банкарском гаранцијом, исти мора измирити износ депозита у року од 2 дана од дана проглашења за најуспешнијег понуђача, а пре потписивања купопродајног уговора, након чега ће му бити враћена гаранција;
  • Потпишу Изјаву о губитку права на враћање депозита на име учешћа у поступку продаје. Изјава чини саставни део продајне документације.

Имовина се купује у виђеном стању и може се разгледати након откупа продајне документације, сваким радним даном од 10 до 14 часова а најкасније 7 дана пре заказане продаје (уз претходну најаву стечајном управнику).

Затворене понуде се достављају на адресу стечајног управника Сремска 6/I, Стари град, 11000 Београд.

Прихватају се искључиво запечаћене понуде са назнаком ”Понуда” на коверти и назнаком да се понуда односи на продају имовине стечајног дужника дужника ИГМ Југобанат АД – у стечају. Понуде које не садрже јасно одређен износ или се позивају на неку другу понуду или на услове који нису у огласу и продајној документацији су неважеће и неће ући у разматрање.

Запечаћена коверта са понудом треба да садржи:

– пријаву за учешће на јавном прикупљању понуда потписану лично или од стране овлашћеног  лица и доказ да је у питању овлашћено лице;

– потписану понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

– доказ о уплати депозита или копију гаранције;

– потписану изјаву о губитку права на повраћај депозита.

– извод из регистра привредних субјеката и ОП образац, ако се као потенцијални купац пријављује правно лице

– фотокопију пуномоћја овереног пред судом за заступање на јавном отварању писаних понуда, ако отварању присуствује овлашћени представник.

Непотпуне и неуредне понуде и понуде које садрже услов неће се узимати у разматрање.

Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.12.2022. године у 12 часова (15 минута по истеку времена за предају понуда) на адреси: Стари град, Сремска 6/I, у присуству Комисије формиране одлуком стечајног управника и уз присуство представника свих понуђача. Ако отварању понуда присуствује понуђач лично потребно је да исти поседује и пружи на увид доказ о идентитету (важећа лична карта или пасош). У случају да понуђача заступа овлашћено лице потребно је да исто лице приложи оригинал пуномоћја (овереног пред судом) за заступање на јавном отварању писаних понуда.

Позивају се понуђачи као и чланови Одбора поверилаца да присуствују отварању понуда. Отварању понуда приступиће се и ако чланови одбора поверилаца или нико од понуђача не присуствује продаји.

Стечајни управник спроводи јавно прикупљање понуда тако што:

  1. чита правила о поступку јавног прикупљања понуда,
  2. отвара достављене понуде,
  3. рангира понуђаче према висини достављених понуда,
  4. одржава ред на јавном прикупљању понуда,
  5. проглашава најбољег понуђача за купца, уколико је највиша понуђена цена изнад 50% од процењене вредности предмета продаје,
  6. доставља понуду најбољег понуђача одбору поверилаца на изјашњење, уколико је иста нижа од 50% од процењене вредности предмета продаје,
  7. потписује записник.

Стечајни упраник је дужан да прихвати највише достављену понуду, уколико је она изнад 50% процењене вредности предмета продаје. Ако највиша достављена понуда износи мање од 50% од процењене вредности предмета продаје, стечајни управник је дужан да пре прихватања такве понуде добије сагласност чланова одбора поверилаца.

Стечајни управник ће свим понуђачима, који су поднели понуде, послати обавештење о проглашеном најуспешнијем понуђачу у року предвиђеном Националним стандардом број 5.

Купопродајни уговор се потписује у року од 3 радна дана од дана проглашења најуспешнијег понуђача, под условом да је депозит који је обезбеђен гаранцијом уплаћен на рачун стечајног дужника. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року који не може бити краћи од 8 дана од дана потписивања Уговора. Тек након уплате купопродајне цене и добијања потврде од стране стечајног дужника о извршеној уплати у целости, исти стиче право својине над предметом продаје.

Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, као и у свим другим случајевима предвиђеним Изјавом о губитку права на враћање депозита, губи право на повраћај депозита.

Стечајни управник ће без одлагања вратити положени депозит/банкарску гаранцију сваком понуђачу чија понуда буде одбијена у року од 3 дана од проглашења најуспешнијег понуђача.

Порези и трошкови реализације уговора се додају на постигнуту купопродајну цену и падају на терет купца.

Особа за контакт – овлашћено лице стечајни управник Маријана Читаковић, тел. 062/8015167.